سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن جعفری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان
شهریار شرفی – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

فولادهای دو فازی به دلیل مقادیر کم آلیا ژی و امکان حصول ورق های نازک با استحکام و کار سـختی بالا، توجه دوباره محققان را به خود جلب کرده است . عنصر منگنز که در اکثر فولادها با مقـادیر مختلـف یافت می شود، نقش موثری بر تشکیل آستنیت که اهمیت قابل توجهی در فولادهای دوفـازی دارد، ایفـاء می کند . در این تحقیق فولادهای نور شده در سـه دمـای مختلـف در محـدوده بـین دماهـای بحرانـی و بـا زمانهای مختلف مورد عملیات آنیل منق طع قرار گرفتند . سـاختار آنهـا بعـد از کـوئنچ مـورد بررسـی قـرار گرفت و با محاسبه میزان فاز دوم حاصل شده، چگونگی تشکیل آستنیت مورد بررسی قرار گرفت . نتایج نشان دادند در دماهای پایین آ نیل، که منگنز کنترل کننده فرآیند تشکیل آستنیت می باشد، افزایش منگنـز بیشترین تغییر را در میزان آستنیت حاصله دارد؛ به طوریکه با افزایش منگنز از ۷ / ۰ درصد بـه ۶ / ۱ درصـد، در دمای۷۳۰ درجه سانتیگراد، میزان مارتنزیت تشکیل شده از ۷ درصد به ۲۹ درصد افزایش می یابد .