سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش مهندسی مواد
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
آرمین شعشعانی – دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
بهزاد نیرومند – دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدرضا نصراصفهانی – دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:
پارگی گرم یکی از عیوب متداول در آلیاژ های ریختگی با دامنه انجماد بالا است که در حین انجماد در ناحیه نیمه جامد آلیاژ و در اثر تاثیر متقابلانقباض قطعه و مقاومت قالب به این انقباض رخ می دهد. بررسی های مختلف نشان داده است که ترکیب شیمیایی اثر بسیار زیادی بروقوع پارگی گرم دارد. در این تحقیق، تاثیر منیزیم بر بروز پارگی گرم در یک آلیاژ aL-4.5%cU توسط روش ICTC مورد مطالعه قرار گرفت. به این منظور قالب های T شکل با سیستم راهگاهی فشار طبیعی ساخته و دو مذاب با و بدون ۲% منیزیم در شرائط یکسان درانها ریخته گری و نیروی حاصل از انقباض قطعه در حین انجماد به صورت نمودار نیرو – زمان ثبت شد. نتایج نشان داد که شیب نمودار در ناحیه مستعد به پارگی در نمونه با منیزیم کمتر از نمونه بدون منیزیم و به همین ترتیب استعداد به پارگی گرم در نمونه همراه با ۲% منیزیم نسبت به نمونه بدون منیزیم بالاتر می باشد.