سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس توانمند سازی منابع انسانی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

وجیهه کریمی – عضو علمی دانشگاه پیام نور اصفهان

چکیده:

مدیران دانشگاهی بر نیروهای متخصص رهبری می کنند نیروهای که هم به واسطه اطلاعات و تواناییهای شخصی و هم به علت پذیرش عمومی خود را در امر مدیریت صاحبنظر میدانند قاعدتاً توانایی توانمند کردن چنین افرادی، ایجاد انگیزه نمودن و درک متقابل آنها همچنین فائق آمدن بر تعارضات بین فردی در چنین جوی نیازمند مدیریتی با تواناییهای ویژه در زمینه توانمند سازی نیروی انسانی است هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه مهارتهای مدیریت منابع انسانی مدیران دانشگاهی با کیفیت آموزش عالی است. این هدف در قالب ۶ هدف جزئی تر مهارت رفع تعارض، برقراری اعتماد و تحکیم روابط انسانی، ایجاد انگیزه، برقراری کار گروهی، خودآگاهی و خود پذیری مدیران دانشگاهی با کیفیت آموزش عالی دنبال می گردد.با بکارگیری روش تصادفی طبقه ای و روش همبستگی تعداد ۱۷۲ نفر از اعضاء هیئت علمی به نسبت ۶ دانشکده موجود در دانشگاه اصفهان به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. بیشترین میانگین مربوط به مهارت در برقراری کار گروهی و پس از آن مهارت برقراری اعتماد و تحکیم روابط انسانی می باشد. در بین مهارت ها مهارت در کار گروهی با ضریب همبستگی ۰/۴۲۹ و پس از آن مهارت برقراری اعتماد و تحکیم روابط انسانی با ضریب ۰/۳۶۹ دارای بیشترین تاثیر بر کیفیت آموزشی میباشند.پس از تایید همگنی داده ها، به کمک آزمون شفه گروهها رتبه بندی که در متغیر مهارت توانمندسازی منابع انسانی گروه زبان خارجه و روانشناسی رتبه های بالاتری دارند.