سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محمدتقی شامل رستمی – معاون پژوهشی
عبداللطیف قلی زاده – سرپرست بخش اگرونومی و خاکشناسی
عبدالغفور قلی زاده – محقق بخش ارگونومی و خاکشناسی
اسداله حجتی – سرپرست بخش ترویج مرکز تحقیقات و آموزش توتون تیرتاش

چکیده:

پاسخ گیاه به ماده آلی با توجه به کیفیت و کمیت ماده آلی، نوعخاک و شرایط اقلیمی متفاوت است. مثلا در مناطق گرمسیری به دلیل دمای بالا، بارندگی زیاد و شدت فعالیت میکروبی، ماده آلی به سرعت تجزیه شده وغالبا اثر معنی داری بر عملکرد کشتهای بعدی ندارد (۱). فائوسی و دیک (۱۹۹۴)معتقدنداگرچه با کاربرد منحصر ماده آلی می توان عملکرد محصول و حاصلخیزی خاک را حفظ نمود اما دوام این تاثیر به درست نیتروژن ، نسبت C/N و مقدار لیگنین درماده آلی بستگی دارد (۲). در ترکیبات آبی با نسبت C/N پایین بعد از مخلوط شدن با خاک درصد زیادی از آنها معدنی می شوند و در اختیارگیاه قرار میگیرد حال انکهوجود مواد مقاوم به تجزیه در ترکیب آلی و یا نسبت C/N بالا نظیر کاه و کلشغلات پایداری بیشتری به تجزیهنشان میدهد (۳). این بررسی با هدف تعیین میزان تاثیر ماده آلی در افزایش قدرتحاصلخیزیخاک و انتخاب مناسب ترین گیاه به عنوان کود سبز بدون تاثیرگذاری منفی در کیفیت توتونهای استحصالی اجرا شد.