سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

زهره فرزانگان – دانشجوی کارشناسی ارشد
حسین میرسیدحسینی – استادیار گروه مهندسی علوم خاک دانشکده مهندسی آب وخاک پردیس کشاورزی و
غلامرضا ثواقبی – استادیار گروه مهندسی علوم خاک دانشکده مهندسی آب وخاک پردیس کشاورزی و

چکیده:

آلودگی خاکها به فلزات سنگین با توجه به اثرات آن در به خطر افتادنسلامتی انسانها،سمیت گیاهان و اثرات طولانی مدت که در حاصلخیزی خاک می گذارند ،یک نگرانی جهانی است .تکنولوژیهای پالایشی رایج بطور کلی پر هزینه وغیر اقتصادی می باشند.. بنابراین نیاز برای بکار گیری روشهای موثرتر که پالایش مکانهای آلوده به فلز را در محل انجام دهند وجود دارد(۳). یکی از تکنیک هایی که در طی دو دهه پیش توسعه پیدا کرده phytoremediationیا گیاه پالایی است که در آن از طریق کشت گیاهان مناسب در جهت پاکسازی ، جذب و خارج ساختن آلاینده ها از خاک اقدام می گردد(۱). صرفنظر از نوع گیاه مورد استفاده در این روش قابلیت دسترسی فلزات سنگین برای گیاهان بعنوان یک فاکتور کلیدی محدود کننده در کارایی روش گیاه پالاییمورد توجه است(۳).
تحقیقات جدید نیز حاکی از آن است که صرف نظر از نوع گیاه عوامل مختلفی بر میزان کارایی گیاه پالایی موثرند..بکار گیری اصلاح کننده های آلی و معدنی در خاک سبب تغییر درحلالیت فلزات سنگین و تجمع بعدی شان در گیاه میگردد که در این حالت میزانphytoextractionافزایش می یابد. برخی از محققین برای افزایش قابلیت دسترسی فلز استفاده از کمپلکس های آلی مثل DTPAو EDTAرا پیشنهاد نمودند(۳ ). اثرات کاربرد گوگرد در منطقه رشد ریشه گیاهان تنباکو، ذرت و تاج خروس در تغییر غلظت عناصرCd و Zn و تاثیربکار بردن اسید های آلی سیتریک و مالیکدر یک خاک آلوده به کادمیوم در جذب آن توسط گیاه ذرت درمقایسه با تاثیر آمینو اسیدها ،آسپارتیک وگلیسین نیز مورد مطالعه قرار گرفته است(۴و۳) اثرکود سولفات آمونیوم برمیزان phytoextraction فلزات بخصوص برای کادمیوم و روی از خاکی که در آن گیاهان چند ساله کاشته شده بودند نیز مورد بررسی قرار گرفته است( ۵ )، با توجه به منابع موجود و نتایج ارائه شده به نظر می رسد که در زمینه بکار گیری گیاهان مختلف در جهت کاهش آلودگی خاک نیاز به تحقیقات جامع تری وجود دارد که می تواند با توجه به تنوع آلودگی ها ، نوع خاک و گیاه و عوامل موثر در کارایی این روش نتایج متفاوتی داشته باشد.