سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

زهره فرزانگان – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی علوم خاک
حسین میرسیدحسینی – استادیار گروه مهندسی علوم خاک دانشکده مهندسی آب و خاک پردیس کشاورزی و
غلامرضا ثواقبی – استادیار گروه مهندسی علوم خاک دانشکده مهندسی آب و خاک پردیس کشاورزی و

چکیده:

آلودگی خاکها به فلزات سنگین با توجه به اثرات آن در به خطر افتادن سلامتی انسانها،سمیت گیاهان و اثرات طولانی مدت که در حاصلخیزی خاک می گذارند ،یک نگرانی جهانی است .تکنولوژیهای پالایشی رایج بطور کلی پر هزینه وغیر اقتصادی می باشند.. بنابراین نیاز برای بکار گیری روشهای موثرتر که پالایش مکانهای آلوده به فلز را در محل انجام دهند وجود دارد( ۳). یکی از تکنیک هایی که در طی دو دهه پیش توسعه پیدا کردهphytoremediationیا گیاهپالایی است که در آن از طریق کشت گیاهان مناسب در جهت پاکسازی ، جذب و خارج ساختن آلاینده ها از خاک اقدام می گردد( ۱). صرفنظر از نوع گیاه مورد استفاده در این روش قابلیت دسترسی فلزات سنگین برای گیاهان بعنوان یکفاکتور کلیدی محدود کننده در کارایی روش گیاه پالایی مورد توجه است( ۳). تحقیقات جدید نیز حاکی از آن است که صرف نظر از نوع گیاه عوامل مختلفی بر میزان کارایی گیاه پالایی موثرند..بکار گیری اصلاح کننده های آلی و معدنی در خاک سبب تغییر درحلالیت فلزات سنگین و تجمع بعدی شان در گیاه میگردد که در این حالت میزانphytoextraction افزایش می یابد. برخی از محققین برای افزایش قابلیت دسترسیفلز استفاده از کمپلکس های آلی مثل EDTA و DTPA را پیشنهاد نمودند( ۳ ). اثرات کاربرد گوگرد در منطقه رشدریشه گیاهان تنباکو، ذرت و تاج خروس در تغییر غلظت عناصرZn و Cd و تاثیر بکار بردن اسید های آلی سیتریک ومالیک در یک خاک آلوده به کادمیوم در جذب آن توسط گیاه ذرت درمقایسه با تاثیر آمینو اسیدها ،آسپارتیک وگلیسین نیز مورد مطالعه قرار گرفته است( ۴و ۳) اثرکود سولفات آمونیوم برمیزان phytoextraction فلزات بخصوص برای کادمیوم و روی از خاکی که در آن گیاهان چند ساله کاشته شده بودند نیز مورد بررسی قرار گرفته است( ۵ )، با
توجه به منابع موجود و نتایج ارائه شده به نظر می رسد که در زمینه بکار گیری گیاهان مختلف در جهت کاهش آلودگی خاک نیاز به تحقیقات جامع تری وجود دارد که می تواند با توجه به تنوع آلودگی ها ، نوع خاک و گیاه و عوامل موثر در کارایی این روش نتایج متفاوتی داشته باشد.