سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی آرمان – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه شهید چمران
منوچهر فتحی مقدم – استادیار دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران
حسین صمدی بروجنی – استادیار گروه مهندسی آب دانشکده دانشگاه شهرکرد
سیدبهنام سروری نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد سازههای آبی دانشگاه شهید چمران

چکیده:

فولکولاسیون رسوبات چسبنده در فرآیند تهنشینی یکی از مسائل مهم در بهـره بـرداری از مخـازن سـدها و ترابری دریایی است . در این فاز از ته نشینی، رسوبات تا یک عمق معین به یکدیگر می چـسبند و سـپس بـا توجه به قطری که از فرآیند فولکولاسیون آنها شکل می گیرد، با سرعت بیـشتری سـقوط مـی کننـد . در ایـن تحقیق برای غلظت ۱۷ گرم بر لیتر معادلات و جداول مربوط به غلظت و سرعت سقوط بدسـت آمـد . سـپس برای همان غلظت توسط نمک طعام معادلات و نمودارهای مربوط به غلظت و سـرعت بدسـت آمـد ملاحظـه گردید که در این حالت افزایش غلظت در هر عمق ۱۰ تا ۱۵ درصد بیشتر از حالت نرمال می باشد . در مرحلـه بعدی برای همان غلظت آزمایش با کالگن انجام شد و نمودارها و معادلات مربوطه بیانگر این بود که غلظـت در هر عمق ۳ تا ۸ درصد کمتر از حالت نرمال است . همچنین محاسبات نشان داد که میزان در صـد افـزایش سرعت در هر عمق برای نمک نسبت به حالت معمولی بین صفر تا ۱۰ درصد و میزان درصد کاهش آن بـرای کالگون نسبت به حالت معمولی بین صفر تا ۱۰ درصد است .