سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین قجاوند – دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، دانشکده مهندسی شیمی ، گروه صنایع غذایی و بیو
بابک بنکدارپور – دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، دانشکده مهندسی شیمی ، گروه صنایع غذایی و بیو
سیدمحمد حیدریان – دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، دانشکده مهندسی شیمی ، گروه صنایع غذایی و بیو
جواد حامدی –

چکیده:

در این تحقیق برای تولید آنتی بیوتیک اریترومایسین از باکتری رشته ای S.erythraea استفاده شده و مورفولوژی میسلیومی وخواص رئولوژیکی مایعات تخمیریS.erythraeaو تولید اریترومایسین در کشتهای شیک فلاسک بررسی شده است . برایبدست آوردن مورفولوژیهای مختلف از غلظتهای مختلف مایه تلقیحspore/ml)103-107 ) استفاده شده است .مورفولوژیهای مختلفS.erythraeaشامل پلت ، کلامپ و میسلیوم پراکنده آزاد با استفاده یک روش آنالیز تصویری بطور ، کمی اندازه گیری شده اند . ارتباط بین مو رفولوژی و رئولوژی کشتهایS.erythraea در غلظتهای بالاتر از۱۰۵ spore/mlکه مورفولوژی بیشتر به شکل کلامپی بود توسط رابطه (K/DCW)aOL3.4 و در غلظتهای مایه تلقیح کمتر از ۱۰ به توان ۵ spore/ml که مورفولوژی بیشتر به شکل پلتی بود با رابطه (aDCW( adm-0.183 بیان شده است. میزان تولید اریترومایسین در این غلظتهای مختلف مایه تلقیح و در زمانهای مختلف تخمیر اندازه گیری شده و با بررسی تغییرات میزان تو لید ویژه اریترومایسین (تولید اریترومایسین بر واحد وزن خشک بیومس ) مشخص شد که غلظتspore/ml106 به بالا نسبت ب ه بقیهغلظتهای مایه تلقیح بررسی شده ، اریترومایسین بیشتری تولید کرده است و بنابراین مورفولوژی میسلیومی و کلامپی برای تولید اریترومایسین از مورفولوژی پلتی بهتر می باشند