سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مسعود تقی زاده – دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده کشاورزی، گروه علوم و صنایع غذائی.
گلاره موسوی نژاد –

چکیده:

تولید مداوم و غیر مداوم اسید سیتریک از ساکارز با استفاده از آسپرژیلوس نایجر NCIM 588 مورد بررسی قرار گرفته است. میسیلیوم آسپرژیلوس نایجر رشد یافته بر روی میکروفیبریل سلولز، تحت شرایط کنترل شده از کشت غنی از اکسیژن، تشکیل یک میسیلیوم غیر یکنواخت و نازک می دهد. در حالت غیر مداوم با استفاده از یک راکتور سیرکوله، اکسیژن حل شده سیستم در ۲۰mg/lit با استفاده از هوای غنی از اکسیژن، نگه داشته شد.
این بهره وری حجمی بهبود یافته به میزان ۱/۸۵gr/lit.h اسید سیتریک، حداقل یک افزایش ۱۵ برابر ی نسبت به نتایج حاصل از روش همزمان با استفاده از Shake-flasks و ۱/۶ برابر نسبت به یک راکتور غیر مداوم هوا دهی شده نشان می دهد. جایگزینی ساکارز با عصاره نیشکر به عنوان یک منبع کربن در یک سیستم سیکل مجدد feed batch امکان پذیر بود. سرعت تولید ویژه کلی اسید سیتریک به ترتیب با استفاده از عصاره نیشکر و ساکارز ۰/۱۴۷gr/gr.h و ۰/۲۰۷gr/gr.h به دست آمد. در تخمیر پیوسته یک محیط کشت شامل gogr/gr.h ساکارز، از طریق تثبیت کننده در یک زمان توقف ۲۰ ساعت، شروع به چکیدن کرد.