سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی علیزاده نوقابی – کارشناس ارشد مهندسی ساخت و تولید دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فریدرضا بیگلری – دانشیاردانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
بیژن ملائی داریانی – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
افشین فاطمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی ساخت و تولید دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

یکی از موارد مهم در طراحی قالب های آهنگری , تعیین موقعیت و شکل خط جدایش می باشد . ثابت شده است که موقعیت و شکل خط جدایش روی عواملی مانند نیروی آهنگری , جریان ماده و میزان دور ریز ماده اثر می گذارد , در این مقاله تاثیر موقعیت خط جدایش روی ماکزیمم نیروی مورد نیاز , مقدار ماده مصرفی و چگونگی جریان ماده در عملیات آهنگری بررسی شده است . در این بررسی برای حالتهای خاصی از قطعات متقارن محوری با کمک نرم افزار با تغییر موقعیت خط جدایش ماکزیمم نیرو , انرژی , جریان ماده و مقدار ماده مصرفی بدست آمده اند . همچنین برای مقایسه نتایج نرم افزاری با نتایج تجربی برای یک قطعه متقارن محوری قالب آهنگری مربوطه برای سه حالت خط جدایش ساخته شده و کار تجربی صورت گرفته است , که نتایج تجربی با نتایجتئوری و نرم افزاری مطابقت خوبی را نشان می دهد .