سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس تونل ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مصطفی شریف زاده – استادیار دانشکده معدن، متالورژی و نفت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تک
محمد دلبری – کارشناس ارشد مکانیک سنگ، موسسه مهندسین مشاور ایمن سازان

چکیده:

طراحی، تحلیل پایداری و روش اجرای فضاهای زیرزمینی متأثر از موارد مختلفی مانند وضعیت تنش، هیدروژئولوژی و زمین شناسی منطقه است . یکی از پارامترهای موثر در فرآیند طراحی میزان بار وارده بر س یستم نگهدارنده از طرف توده سنگ اطراف تونل است . این مسئله در مورد تونل گلاب که از میان توده سنگهای با پتانسیل مچاله شوندگی شامل میکا شیستی ، کالک شیست، شیل و مارن عبور م ی کند، اهمیت بسیاری پیدا می کند. باتوجه به پتانسیل بالای مچال ه شوندگی در تود ه سنگ مسیرتونل، تعیین میزان تاثیر تغییر شکل های بزرگ جداره تونل در بار وارده بر سیستم نگهدارنده ضروری است . در این مقاله بار وارده بر سیستم نگهدارنده با در نظر گرفتن نوع رفتار توده سنگ دربرگیرنده با استفاده از چهار روش متفاوت ارزیابی شده است . ابتدا پتانسیل و شدت مچاله شوندگی توده سنگ تونل با استفاده از رو شهای تجربی و نیمه تجربی محاسبه و آنگاه به منظور تعیین باروارده بر سیستم نگهدارنده از روش عددی تفاضل محدود (نرم افزار (Flac 2D و رو شهای مبتنی بر طبقه بندی مهندسیتوده سنگ (طبقه بندی ترزاقی (Q و RMR ،) استفاده شد . بر مبنای نتایج بدست آمده از دو روش عددی و روش تجربی ترزاقی،که تاثیر پدیده مچاله شوندگی را در نظر می گیرند، مقدار بار اعمالی به سگمنت بترتیب ۰/۴۲ و ۰/۴۷۵مگاپاسکال محاسبه شدبطور مشابه دو روش تجربی Q و RMR که تاثیر مچاله شوندگی در آنها بطور مستقیم در نظر گرف ته نشده است، مقدار بار ، اعمالی را بترتیب برابر با ۰/۲۵ و ۰/۳۵ مگاپاسکال بدست میدهند.