سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سحر غفاری خلیق –
آریا بدیعی –

چکیده:

باتوجه به اهمیت بیماری کتوزوکبدچرب درروزها ی نخست پس اززایش درا ین بررسی تلاش شدتانتا یج استفاده ازمکمل غذایی پیک ساخت کارخانه آلوید فارما اند فودزهندوستان ( شامل کولین کلراید پوشش دار،نیاسین،بیوتین و …) به صورت ترکیب باکنستانتره غذا یی ۱۰ روزپیش اززا ی ش و ۲۰ روزپس اززا یش به مقدار ۲۰ گرم به ازا ی هرراس گاودرهرروز موردارزیابی قرارگیرد . به این صورت که ۲ گروه به عنوان گروه درمانی وگروه شاهدانتخاب گرد یدند . درروزنخست ازگروه شاهدودرمانی پیش اززا یش نمونه خون جهت آزما یشهای بیوشیمیایی تهیه شد،همچنین درروز ۲۰ پس اززایش نیزازگروه شاهدودرمانی پس اززایش مجدداًنمونه خون و رکوردشیرتهیه شد . بابررسی نتایج حاصله معلوم گردید .
درگروه درمانی درهمه موارد مقدار بتا هیدروکسی بوتیریک اسید (۱) خون ز یر ۱۴۰۰ میکرو مول / لیترودرگروه شاهد %۹/۱ ازگاوها بتا هیدروکسی بوتیریک اسید خون بالا ۱۴۰۰ میکرو مول / لیتر یداشتند،همچنین مقدار نان استری فاید فتی اسید (۲) درگروه درمانی پس اززایش تنها در %۲۲/۲ مواردبالای ۵۰۰ میکرو مول / لیتربود،درصورتیکه درگروه
شاهدپس اززایش %۵۴/۵ گاوها دارا ی نان ا ستری فا ید فتی اسید بالا ی ۵۰۰ م یکرو مول / لیتر بودند . همچنین یک موردکتوزبالینی نیزدرگروه شاهدپس اززا یش موردتشخیص قرارگرفت . نتایج حاصل نشان دهنده موثربودن افزودنی پیک درپیش گیری ازکتوزوکبدچرب درگاوهای شیرواراست .
Beta hydroxyl butiryric acid(BHBA) ( 1
Non esterified fatty acid(NEFA) ( 2