سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدرضا رحیم نژاد – دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
وهاب باباپور –
محمدرضا زرین دست –
محمدرضا خانلری –

چکیده:

زمینه : عوامل محیطی همچون میدان های الکترومغناطیس بر احساس درد تاثیر دارند . هدف : مطالعه به منظور تعیین اثرات تسکین دردی احتمالی میدان های الکترومغناطیس بسیار کم فرکانس و تداخل عمل بین این میدان ها و سیستم های اپیوئید، آلفا و بتا آدرنرژیک انجام شد . مواد و روش ها : این مطالعه تجربی که در سال ۱۳۸۵ در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی انجام گرفت اثر میدان الکترومغناطیس با فرکانس ۶۰ هرتز و ۱۰۰ م یکروتسلا بر آستانه درد ۸۰ موش آزمایشگاهی نر آلبینو بررسی شد . آستانه درد با روش غوطه ورسا زی دم در آب گرم ۵۲) درجه سانتیگراد ) اندازه گیری شد . داده ها با آزمون های آماری تحلیل واریانس یک طرفه و توکی تجزیه و تحلیل شدند .
یافته ها : میانگین آستانه درد متعاقب اعمال اثر میدان الکترومغناطیس ۵/۸۵ ± ۰/۶۹ ثانیه به صورت معنی داری نسبت به گروه شاهد ۳/۷۷ ± ۰/۵۵ ثانیه افزایش یافت . (p< 0/0001) این اثر توسط تجویز نالوکسان با دوز ۲ میلی گرم برکیلوگرم ۳/۹۷ ± ۰/۷ ثانیه و فنتول آمین با دوز ۱۰ میلی گرم بر کیلوگرم ۴/۰۱ ± ۰/۴۹ ثانیه مهار گردید (p< 0/0001)اما تجویز پروپرانولول با دوز ۱۰ میلی گرم بر کیلوگرم ۵/۷۷ ± ۰/۶۸٫ ثانیه تاثیری بر آن نداشتنتیجه گیری : یافته ها نشانگر تاثیر میدانهای الکترومغناطیس بسیار کم فرکانس بر تسکین درد در موش آزما یشگاهی است و این اثر مرتبط با سیستم های اپیوئید و آلفا آدرنرژیک می باشد .