سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد قاسمیان بالف – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه ،دانشگاه سمنان
سلمان قاسمیان بالف – کارشناس ارشد سازه ،فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

این تحقیق درمورد بررسی عملکرد لرزه ای و ظرفیت نهایی جذب انرژی دراتصال تیرعریض – ستون قاب تنن مسلح باشکل پذیری کم بهسازی شده بامیراگرهای هیسترسیس ازنوع مهاربندتامرحله انهدام می باشد چهارنمونه آزمایشگاهی بامقیاس (فرمول درمتن اصلی متن ) بااتصالات داخلی و خارجی دردوحالت بامیراگرمهاربندو بدون میراگرساخته شد و بامیزلرزان مورد آزمایش قرارگرفت میراگرهیستریس به منظورافزایش ۱۰ درصدی سختی جانبی اتصالات و کاهش حداکثرتغییرمکان نسبی به کمتراز۰/۷ درصددرطبقات باارتفاع بیشترطرح گردید مدلهای آزمایش باافزایش مقدارشتاب زمینبه صورت شبیه سازی شده تاحداکثرمقدارو رسیدن به مرحله شکست مورد آزمایش قرارگرفتندمیراگرها ی مهاربندی حداکثرتغییرمکان نسبی سازه را۶۰ تا۸۰ درصد کاهش دادندو ظرفیت نهایی جذب انرژی رادراتصالات خارجی و داخلی به ترتیب ۱۲و ۴ برابرافزایش دادند اعضای بتن مسلح به منظورباقی ماندن درحالت نزدیک الاستیک دراتصالات خودبه میراگرهای مهاربندی مجهزشدندتازمانی که میراگربه حدشکست برسد.