سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رحیم علیمحمدی – عضو هیئات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بخ

چکیده:

تغییرات اقلیمی در مناطق مختلف، افزایش متوسط درجه حرارت هوا، کاهش نسبی رطوبت موجود در جو و بهره برداری بی رویه از منابع آبی موجود در منطقه، کاهش شدید منابع آبی و افزایش نیاز آبی را در برداشته است. از طرفی ثابت بودن دور آبیاری در مزارعمنطقه بخاطر حقابه های آنها و کاهش حجم آب تحویل داده شده به زمین و گاهاً کم اهمیت شدنتولید علوفه نسبت به تولید سیب زمینی، چغندر قند و دیگر گیاهان زراعی و بحث تولید به ازاء هر واحد آب مصرفی(کارایی مصرف آب موجب تغییر الگوی از گیاهان علوفه ای به سایر گیاهان زراعی گردیده است .) این پژوهش به مدت سه سال پیرامون موضوع فوق الذکر ، به منظور استفاده بهینه از منابع آب استان در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری(ایستگاه تحقیقات چهارتخته) انجام پذیرفت.تیمارهای مورد استفاده در تحقیق شامل ، آب آبیاری با مقدار عرف زارع و آب آبیاری با میزان آب مورد نیاز محاسبه شده بود. این تحقیق در قالب طرح آماری بلوکهای کاملتصادفی با سه تکرارانجام پذیرفت بر اساسنتایج حاصل از تحقیق ، تفاوت معنی داری در عملکردتر و خشک علوفه ، بین تیمارها مشاهده نگردید ، گرچه تیمار آب محاسبه شده، عملکرد بالاتری داشته است،(افزایش عملکرد معادل ۸٫۷در صد). عملکرد تر علوفه با استفاده از تیمارهای آبیاری (عرف زارع و آب مورد نیاز محاسبه شده) بترتیب ۲۰۳۶۷ و ۲۲۱۳۸ کیلوگرم در هکتار می باشد.