سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی حیدری – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران خاک و پی دانشگاه گیلان
سامیه رضازاده – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران خاک و پی دانشگاه گیلان
مهیار عربانی – دانشیار گروه عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه گیلان

چکیده:

درصد رطوبت و تراکم از عوامل موثر در پیش بینی رفتار خاکها می باشند. افزایش یا کاهش میزان رطوبت در خاکهای ریزدانه سبب افزایش یا کاهش مقاومت اینگونه خاکها می شود. برای تعیین مقاومت برشی خاکهای ریزدانه روشهای مختلفی وجود دارد. یکی از روشهای ساده به دست آوردن مقاومت خاکها، آزمایش فشاری تک محوری است. در این پژوهش تاثیر رطوبت و تراکم بر روی مقدار مقاومت و سختی خاک رس رشت بررسی شده است. برای این منظور آزمایش مقاومت فشاری محدود نشده ( تک محوری) با روطوبتها و تراکمهای مختلف بر روی نمونه های غیر اشباع رس رشت انجام شده است. نتایج حاصل از این پژوهش تفاوت و روند تغییرات مقاومت و سختی را به ازای میزان رطوبت و تراکمهای مختلف نشان می دهد.