سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

خورشید رزمجو – دانشیار گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
پریسا حیدری زاده – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

بیشتر محصولات کشاورزی ، حتی گونه های مقاوم به شوری در مرحله جوانه زنی به شوری حساس هستند و این مشکل استفاده از ارقام مقاوم به شوری را اجتناب ناپذیر می سازد. بدین منظور و برای بررسی اثر تیمار های مختلف شوری بر خصوصیات مربوط به جوانه زنی بذور شبدر، آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار اجراء گردید . فاکتورهای آزمایشی شامل توده ( ٢٧ توده ) و کلرید سدیم با غلظتهای ۰/۵، ۱، ۱/۵ و ۲ درصد و شاهد بود . هر تکرار شامل یک پتری دیش و محتوی ١٠٠ بذر بود که در دمای ثابت ٢٥ درجهسانتیگراد نگهداری شد . در طول دو هفته اندازه گیری صفات مورد مطالعه انجام شد . نتایج تجزیه واریانس نشا ن داد که بین توده های مورد مطالعه از لحاظ خصوصیات مورد بررسی شامل درصد جوانه زنی ، سرعت جوانه زنی، طول ساقه چه، طول ریشه چه و وزن خشک گیاهچه اختلاف معنی دار وجود داشت. بیشترین درصد جوانه زنی مربوط به توده شهرکی و کمترین آن مربوط به تود ه پنجه کلاغی (تهران ) بود . توده توت فرنگی یکساله دارای بیشترین و توده پنجه کلاغی (تهران ) دارای کمترین سرعت جوانه زنی بودند . بیشترین طول ساقه چه مربوط به توده برسیم (دزفول) و کمترین آن مربوط به توده های توت فرنگی یکساله و پنجه کلاغی (تهران) بود. توده برسیم دزفول بیشترین و توده های برسیم (تهران)، پنجه کلاغی (تهران) و توت فرنگی یکساله نیز کمترین طولریشه چه را دارا بودند . وزن خشک گیاهچه نیز در توده برسیم (مقاوم به سرما) بیشترین و در توده های پنجه کلاغی (اصفهان )، پنجه کلاغی (تهران) و بصیری کمترین میزان را دارا بود . با افزایش سطوح شوری ،درصد و سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه و ساقه چه در تیمار های مورد آزمایش کاهش یافت . اما وزن خشک گیاهچه در سطوح ۱/۵ و ۲ درصد کلرید کلسیم بیشترین میزان را دارا بود . خوشه بندی عکس العملتوده ها به تنش شوری در شرایط جوانه زنی نشان داد که توده های ٧ چین همدان ، هراتی، ٣ چین ، ٢٧ ، بصیری، کردستان، نهاوندی ، ٧ چین کرمانشاه، بروجردی، شهرکی ، ایرانی و معمولی در یک گروه قرارگرفتند و مقاومت بیشتری در صفات مورد مطالعه نسبت به سایر توده ها داشتند. بطور کلی توده های شبدر ، عکس العملهای متفاوتی از لحاظ صفات مورد مطالعه به سطوح مختلف شوری نشان دادند و بر این اساس به نظر میرسد امکان انتخاب توده های مقاوم به شوری برای کشت مستقیم یا استفاده در برنامه های اصلاحی وجود دارد.