سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

اسماعیل ولی زاده – کارشناس ارشد مهندسی هوافضا- تهران
داود رمش – کارشناس ارشد مهندسی هوافضا – تهران

چکیده:

این تحقیق به بررسی تاثیر میزان غیر یکنواختی ساختار مواد متخلخل روی مقاومت هیدرولیکی و انتقال حرارت در این مواد پرداخته اس ت. برای این منظور، ابتدا یک روش آزمایشگاهی برای تست مواد متخلخل به منظور بدست آوردن ضریب انتقال حرارت جابجایی و مقاومت هیدرولیکی تدوین شده است. در تدوین روش آزمایشگاهی برای بدست آوردن مقاومت روش محاسبه » ؛ هیدرولیکی دو روش تعیین مقاومت بررسی شده است روش دارسی، که بر پایه بررسی تاثیر » و « ضریب کلی مقاومت هیدر ولیکی برای تدوین روش .« دو ضریب ویسکوزیته و اینرسی پایگذاری گردیده اس ت آزمایشگاهی در تعیین ضریب انتقال حرارت، بر اساس حل معکوس، مساله انتقال حرارت حل شده اس ت. در انتها با انجام تس تهایی نشان داده شده است که پارامتر غی ر یکنواختی ساختار مواد متخلخل تاثیر زیادی روی ضرایب مقاومت هیدرولیکی و انتقال حرارت دارد.