سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

مجید صمیمیت – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته مدیریت از دانشگاه شهید بهشتی و کارشنا

چکیده:

این پژوهش در مورد تاثیر میزان مهار تهای مدیریتی بر توسعه مسیر شغلی مدیران بوده و سعی دارد تا ضمن بررسی مهارت های
مدیریتی مدیران شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران، تاثیر آنها را بر توسعه مسیر شغلی مدیران مورد مطالعه قرار داده و با ارائه
الگویی متناسب ، موجبات ارتقاء و توسعه آنها را فراهم نماید .
هدف کلی این پژوهش آن است تا در راستای ارتقاء و توسعه مسیر شغلی مدیران، با توجه به شرایط امروز شرکت راه آهن ج.ا.ا
و برنامه های آتی آن، اقدام به شناخت مجموع های از مهار تها، صلاحیت ها و خصوصیات شخصیتی مورد نیاز جهت توسعه مسیر شغلی
مدیران نموده و سپس با ارائه الگویی متناسب در سطوح مختلف سازمان به ویژه مدیران در سطوح میانی و پایه، زمینه های ارتقاء و
توسعه مسیر شغلی آنان را فراهم آورد.
بدین منظور یک فرضیه اهم و پنج فرضیه اخص مطرح گردیده است و حجم نمونه، ۱۱۱ مدیر میانی و پایه شرکت راه آهن مستقر
در شهر تهران، بر اساس روش نمون هگیری تصادفی طبقه بندی می باشد که با آزمون و تحلیل فرضیات تحقیق، چشم اندازها و الگوی
بهینه ارائه م یگردد.