سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد زنگوئی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس تهران
عبدالصمد زرین قلم مقدم – دانشیار گروه مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس تهران
محمد رضا امیدخواه – دانشیار گروه مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس تهران
مهدی آراسته – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

چند نمونه کاتالیست Ni/Al2O3 با درصد های مختلف نیکل به روش س ل-ژل سنتز ش د . خصوصیات فیزیکی و شیمیایی نمونه های ساخته شده، با استفاده از روش های XRD ،EDX ،SEM ،TGA و TPR تعیین گردید . توسط آنالیز EDX میزان نیکل نشسته بر روی آلومینا مشخص ش د. با توجه به داده های TGA ، دمای کلسیناسیون ۴۵۰درجه سانتیگراد در نظر گرفته شد . داده های XRD هیچگونه پیکی مبنی بر تشکیل ذرات NiO نشان نداد و ذرات نیکل با تشکیل فاز نیکل آلومینات به خوبی بر روی سطح پخش شدند. نتایج اندازه گیری TPR نشان داد که به ازای مقدار مشخصی از میزان نیکل بارگذاری شده، کاهش پذیری در بیشینه مقدار خود می باشد.