سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

نیازعلی ابراهیمی پاک – مرکز تحقیقات کشاورزی قزوین

چکیده:

به منظور بررسی میزان آب ابیاری و دوره آبیاری بر مقدار و درصد روغن، آزمایشی با چهار تیمار در قالب طرح آماری بلوک های کامل تصادفی در ۳ تکرار اجرا گردید تیمارهای آبیاری شامل: ۱ـ آبیاری بر اساس میزان ۵۰ میلی متر تبخیر از تشتک و ۲ـ آبیاری بر اساس میزان ۷۵ میلیمتر تبخیر از تشتک تسخیر و ۳ـ بر اساس میزان ۱۰۰ میلی متر تبخیر از تشک تبخیر و ۴ـ بر اساس ۱۲۵ میلی متر تبخیر از تشک تبخیر می باشد نتایج اصل نشان می دهد که تیمارهای ۱ و ۲ و ۳ و ۴ به ترتیب با میزان آب مصرفی ۵۳۹۶، ۳۵۳۴، ۲۹۳ و ۳۳٫۷ مترممکعب آب ابیاری دره ر هکتار عملکردی به ترتیب برابر با ۲/۴، ۲/۳۹، ۱/۶ و ۱/۴ تن در هر هکتار ماده خشک و عملکرد روغن به تررتیب برابر با ۴۷/۴ درصد و ۴۷/۵ درصد و ۴۷/۲ درصد و ۴۵/۲۱ درصد که معادل E1=1138 و E2=1136 و E3=755 و E4=633 کیلوگرم بر هکتار رون می باشد.