سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مرتضی قلی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سراله گالشی – اعضای هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
ناصر لطیفی – اعضای هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

ثبیت بیولو ژیک نیترو ژن در گیاه یونجه تحت تاثیر عوامل مختلف قرار می گیرد، میزان نیترو ژن در خاک و نوع کود نیترو ژن که به صورت نیترات یا آمونیوم وجود دارد نیز ممکن است تاثیر متفاوت بر تثبیت بیولوژیک نیترو ژن داشته باشد . برای بررسی تاثیر میزان و ن وع کود نیتروژن بر روی تثبیت بیولو ژیک نیترو ژن در گیاه یونجه آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی در سال ۸۳-۱۳۸۲ در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان انجام گرفت. تیمار های آزمایشی شامل دو رقم یونجه (همدانی و یزدی)، دو سطح تلقیح وعدم تلقیح و تیمار کود نیتروژن (شاهد، ۱ میلی مول نیترات پتاسیم ، ۳ میلی مول نیترات پتاسیم ، ۱ میلی مول فسفات آمونیوم و ۳ میلی مول فسفات آمونیوم) بودند. بذور یونجه در گلدآنهایی حاوی شن در گلخانه کشت شده و روزانه با محلول هوگلند بدون نیترو ژن ه مراه با اعمال تیمار های مورد نظر آبیاری شدند و بوته های که تیمار تلقیح داشتند با سوسپانسیون یکنواختی از باکتری تلقیح شدند. بوته های یونجه در مرحله ۱۰ درصد گلدهی برداشت و میزان سطح برگ، گره زائی ، ماده خشک اندام ها ی مختلف گیاه و درصد و عملکرد نیترو ژن و عملکر د فلورسانس اندازه گیری و مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت . کمترین تعدادگره در تیمار های ۳ میلی مول فسفات آمونیوم و ۳ میلی مول نیترات پتاسیم به دست آمد . در تیمار ۳ میل مول نیترات پتاسیم که اختلاف معنی داری را با شاهد نداشت ، کمترین وزن گره به دست آمد . بالاترین سطح برگ در تیمار ۳ میلی مول فسفات آمونیوم و بیشترین وزن خشک کل گیاه ، درصد نیترو ژن و عملکرد نیتروژن در تیمار های کودی ۳ میلی مول از فسفات آمونیوم و نیترات پتاسیم به دست آمد و از نظر عملکرد فلورسانس نیز تیمار شاهد دارای کمترین عملکرد فلورسانس یا بالاترین بازداری نوری بود . وجود بالاترین وزن گره وتعداد گره در روی ریشه یونج ه هائی که با محلول غذائی محتوی ۱ میلی مول نیترات پتاسیم و ۱ میلی مول فسفات آمونیوم رشد نمودند نیاز گیاه یونجه را به مقدار کمی از مکمل نیترو ژن معدنی در اوائل رشد گیاه تأیید می کند.