سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سید ابوالفضل موسوی جنگلی – کارشناس ارشد زراعت
محمد علی مدرس ثانوی – دانشگاه تربیت مدرس,
مظفر شریفی – دانشگاه تربیت مدرس,
حمید رضا توحیدی مقدم – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

در این تحقیق اثر کاربرد کودهای بیولوژیک تهیه شده از میکروارگانیسم ها Bucillus Lentus, Pseudomonas Putida به همراه کود شیمیایی فسفر به مقدار ١٧٥ کیلوگرم در هکتار و م یک وریزا ویزیکولار آربوسکولار و اثرات متقابل آن ها بر روی عملکرد و برخی از صفات کیفی نظیر درصد پروتئین، درصد روغن، عمل کرد پروتئین، عملکرد روغن بصورت آزمایش فاکتور و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ٤ تکرار در زمین آزمایشی در منطقه ورامین مورد بررسی قرار گرفت نتیجه این تیمارها و مقایسه با سایر تیمارها که به تنهایی استفاده شده بود نسبت به موقعی که این سه عامل با هم مورد استفاده قرار گرفت در سطح احتمال خطایی ٥% معنی دار بود . نتایج این تحقیق نشان داد که م یکروارگانیسم های حل کننده فسفات علاوه بر کمبود مشکل فسفر قابل جذب گیاه باعث افزایش عمل کرد می شود همچنین مقدار پروتئین دانه که ۱۰-۸ درصد است در این رابطه نیترو ژن نقش مهمی داراست که افزایش غلظت نیترو ژن را به افزایش جذب فسفر در گیاه نسبت داده شده بنابراین تیماری ک ه از درصد پروتئین بالاتری برخوردارند که توانایی بیشتر در تثبیت نیترو ژن داشته و مقدار درصد روغن دانه نیز در هنگام استفاده از م یکروارگانیسم ها است و در نهایت افزایش عمل کرد محصول، عمل ک رد پروتئین و روغن را در بر داشته است.