سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مرتضی مدح خوان – استادیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی اصفهان
مسعود حسین پور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت دانشگاه علم و صنعت ایران
بهروز اسماعیل خانیان – دانشجوی دوره کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

موضوع این مقاله مطالعه تاثیر میکروسیلیس بر میزان جذب آب بتن سبک سازه ای ساخته شده با لیکای ریزدانه اشباع می باشد. در مرحله آزمایشگاهی این مطالعه بر روی ۳۶ نمونه بتنی استوانه ای ۵ سانتیمتر در ۱۰ سانتی متر و ۴۸ نمونه بتنی مکعبی ۱۰ در ۱۰ در ۱۰ سانتیمتر مکعب بیست و هشت روز عمل آوری شده انجام گرفته است. طرح های اختلاط شامل دو مقدار مختلف لیکاری ریز دانه هفت روز اشباع، دو نسبت متفاوت آب به مواد سیمانی، و سه نسبت مختلف میکروسیلیس به مواد سیمانی می باشند.
همچنین ۹ نمونه بتنی استوانه ای ۵ در ۱۰ سانتیمتر و ۱۲ نمونه بتنی مکعبی ۱۰ در ۱۰ در ۱۰ سانتی متر مکعب با استفاده از سه طرح اختلاط مختلف ساخته، قالبگیری و ۲۸ روز عمل آوری شد. این طرح های اختلاط شامل یک مقدار لیکای ریز دانه خشک، یک نسبت آب به مواد سیمانی و سه نسبت مختلف میکروسیلیس به مواد سیمانی می باشند.
آزمایش های انجام شده شامل آزمایش جذب آب موئینه برای نمونه های استوانه ای و آزمایش جذب آب حجمی برای نمونه های مکعبی می باشند. نتایج آزمایشگاهی نشان دادند که با افزایش نسبت میکروسیلیس به مواد سیمانی، جذب آب موئینه و حجمی در ابتدا کاهش و سپس افزایش پیدا می کند که بدین طریق می توان به نسبت بهینه میکروسیلیس به مواد سیمانی دست پیدا کرد. همچنین در برازش خط جذب آب موئینه، استفاده از محور لگاریتمی زمان به جای محور جذر زمان، ضریب همبستگی بهتری به دست می دهد.