سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
سیدحمید قوامی – کارشناس ارشد زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
محمد شریف مقدسی – استادیار گروه زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
امیرحسن امیدی تبریزی – استادیار سازمان تحقیقات کشاورزی

چکیده:
به منظور ارزیابی تاثیر محلول پاشی عنصر ریز مغذی آهن بر عملکرد کمی و کیفی گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) آزمایشی به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی ۹۳-۱۳۹۲ در مزرعه آموزشی-پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه ساوه انجام شد. تیمارها شامل عنصر ریز مغذی آهن با ۴ سطح آهنF1 (شاهد)، F2 30( کیلوگرم در هکتار)، F3 (45 کیلوگرم در هکتار) وf4 (60 کیلوگرم در هکتار) بودند. نتایج نشان داد که بین تیمارها از نظر ارتفاع بوته، عملکرد دانه و بیولوژیک و درصد روغن تفاوت معنی داری وجود داشت. بالاترین عملکرد بیولو/زیک ۵۳۷۴کیلوگرم در هکتار و کم ترین عملکرد بیولوژیک ۵۳/۴۰۱۹ کیلوگرم در هکتاربدست آمد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که استفاده از عناصر ریز مغذی سبب افزایش ویژگی های کمی و کیفی گلرنگ در منطقه مورد آزمایش می گردد..