سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

الیار ظفرخواه – دانشجوی کارشناسی عمران -عمران ، دانشگاه فردوسی مشهد
سید فرزان کاظمی – دانشجوی کارشناسی عمران -عمران ، دانشگاه فردوسی مشهد
محمدرضا توکلی زاد ه – عضو هیئت علمی گروه عمران ، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در این مقاله ت أثیر میکروسیلیس بر روی زمان گیرش و مقاومت فشاری ملات های سیمان ی بدون استفاده از روا نکننده برای رسیدن به روانی مطلوب بررسی می شو د. هدف بررسی ویژگی های ملات های سیم انی حاوی میکروس یل یس م یباش د. این پژوهش آزمایشگاهی بر روی ۵ گونه ملات مختلف با نسبت های مختلف وزنی میکروسیلیس با روش های استاندارد انجام پذیرف ت. نتیجه این که با افزایش میکروسی لیس در صورت عدم استفاده از روا نکننده، مقاومت فشاری و کارایی ملات کاهش یافته و زما نگی رش و غلظت نرم ال ملات افزایش م ییابند