سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

دکتر جمشید صدرکریمی – دانشیار دانشکده مهندسی عمران- گروه خاک و پی دانشگاه تبریز
صادق چوپانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران خاک و پی دانشگاه تبریز
ابراهیم جباری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران خاک و پی دانشگاه تبریز

چکیده:

اندازه گیری مشخصات مهندسی بر جای خاکها مانند ضریب نفوذپذیری و ضریب تحکیم برای پیش بینی میزان نشست و تحکیم و نیز مدت زمان آن در مسائل ژئوتکنیک از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در تحقیق حاضر یک مدل فیزیکی برای اندازه گیری اثر بهم خوردگی جداره گمانه و ناحیه اورینته شده در اثر حفاری روش ضریب نفوذپذیری خاک در گمانه های با و بدون جداره بهم خورده به روش پیزومتری اندازه گیری گردید و مشاهده شد که اثر جداره بهم خورده در مارن خاص بر حصب درصد رطوبت تراکم خاک تغییر میکند و ممکن است ۲/۹ الی ۴/۳ برابر موجب کاهش ضریب نفوذپذیری گردد. همچنین برای نمونه های با درصدهای مختلف مارن و ماسه نیز نسبت کاهش ضریب نفوذپذیری ناشی از بهم خوردگی جداره گمانه، ۱/۴ تا ۲/۹ برابر مشاهده شد. در کنار هر کدام از آزمایشات نفوذپذیری یک آزمایش ادومتر تیر انجام گرفت و مشاهده شد که مقادیر بدست آمده از ادومتر ۱/۹ الی ۲/۲ برابر مقادیر حاصل از آزمایش تعدیل فشار پیزومتری می باشند.