سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنگره مهندسی نفت ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمود رضا مرادی – دانشگاه تهران، دانشکده فنی
علی وطنی – دانشگاه تهران، دانشکده فنی

چکیده:

یکی از مهمترین روش های ازدیاد برداشت نفت از مخازن نفتی، تزریق دوباره گاز همراه نفت خروجی از مخزن
می باشد . این روش برای تثبی ت فشار و افزایش تولید نفت از مخازن نفتی به کارگرفته می شود . گاز تزریقی معمولا
شامل هیدروکربن ها به همراه ناخالصی هایی نظیر دی اکسید کربن، نیتروژن، سولفید هیدروژن و بخار آب
می باشد. در عمل قبل از تزریق این گاز به مخزن، بوسیله جداکننده دو فازی ، آب آن جدا شده و با توجه به هزینه
بالای عملیات جداسازی ناخالصی های دیگر موجود در آن، گاز خشک بدون جداسازی ناخالصی ها به مخزن تزریق
می شود . در این مقاله تاثیر درصد ناخالصی های گاز همراه نفت نظیر دی اکسید کربن، نیتروژن و سولفید هیدروژن
در ازدیاد برداشت نفت و حفظ ف شار روی یک نمونه نفتی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت ه است . شبیه سازی های
انجام گرفته نشان می دهد افزایش درصد دی اکس ید کربن و سولفید هیدروژن درگاز همراه نفت تزریقی به مخزن ،
سبب افزایش بازیابی نفت شده ولی افزایش درصد نیتروژن در گاز تزریقی سبب کاهش بازیابی نفت می گردد.