سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

بابک پرن – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندس یمواد
کیوان رئیسی – استادیار دانشگاه صنعتیاصفهان
احمد ساعتچی – استاد دانشگاه صنعت ی اصفهان

چکیده:

دراین تحقیق به منظور پوشش دهی روی درسطح زیرلایه فولاد کم کربن پولیش الکتریکی و مکانیکی شده از دانسیته جریانهای mA/cm2) 100 و۱۰ و ۲۰۰ استفاده شد مرفولوژی و بافت پولیش الکتریکی روی حاصل از حمام سولفاتی شامل ۱۰ppm ناخالصی Sn2+ توسط آنایلز تفرق اشعه ایکس XRD و میکروسکوپ الکترونی روبشی sEM مورد مطالعه قرارگرفت نتایج نشان داد که مرفولوژی و بافت رسوب روی تحت تاثیر افزودنی Sn2+ آماده سازی سطح و دانسیته جریان قرار میگیرند بطوریکه برروی سطوح پولیش الکتریکی شده مولفه بافت غالب ۰۰٫۲ بوده و مرفولوژی سطحی رسوبات به شکل لایه ای متراکم مشاهده شد درحالیکه درسطوح آماده سازی شده به روش مکانیکی صفحات هرمی کم زاویه {۱۱ .۴}) {۱۰ .۳} {۱۰ .۴}و صفحه منشوری ۱۱٫۰ مولفه غالب بافت بودند و مرفولوژی رسوبات مشاهده شده بصورت اسفنجی بود مطالعات مدل جوانه زنی رسوبات توسط مدل Scharifker درشرایط مختلف بررسی شد ارتباط بین جوانه زنی بافت و مرفولوژی رسوبات روی تحت تاثیر ناخالصی sn2+ مورد مطالعه و بحث قرارگرفت.