سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس فناوری نانو در محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

جهانگیر عابدی کوپایی – دانشیار گروه آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدعلی فتحی – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

فناوری نانو مواد را برای کاربردهای خاص پرداخت می کندو شامل مهندسی ذرات توسط فرایندهای شیمیایی و فیزیکی معینی برای تولید مواد با خصوصیات ویژه ای هستند که در مقیاس ماکرو واجد آن نیستند و همچنین استفاده از آسیاب یا خرد کننده هایی برای تولید نانو ذرات است که ممکن است خواصی غیر از حالت توده ای شود داشته باشند. در ایران سالانه حدود ۲/۵ میلیون تن برنج تولید می شود که میزان پوسته حدودا ۰/۵ میلیون تن در سال می باشد که ایجاب می کند تحقیقات همه جانبه ای برای مصرف صنعتی آن بعمل آید. از آنجا که بخش کشاورزی بزرگترین مصرف کننده آب در زیر ساختهای مختلف اقتصادی کشور است، تلفات عمده آب نیز به این تعلق دارد، لذا افزایش کارایی شبکه های آبیاری با استفده ازفناور های نوین، از اهمیت بسزایی برخوردار است.
در این تحقیق پس از طراحی و ساخت کوره برای تهیه خاکستر مورد نیاز و تولید نانو ذرات توسطدستگاه لوس آنجلس، امکان استفاده از نانو ذرات خاکستر پوسته شلتوک (RHA) بجای بخشی ازسیمان بتن برایوشش دار کردن کانالهای خاکی به منظورجلوگیری از تلفات نشت وبالا بردن راندمان انتقال آب، مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور حجم شن و ماسه بتن به صورت مجموعه و به میزان ۲۰ و ۳۰ درصد کاهش داده شده و به جای آن نانو ذرات RHA جایگزین گردید. برای بررسی نشت حاصل از بتن حاوی نانو ذرات RHA، با استفاده از بتن ساخته شده با درصدهای مختلف نانو ذرات RHA جایگزین، تعداد ۹ کانال خاکی احداث گردید و با ترکیبات بتنی مختلف پوشش داده شد. میانگین میزان نشت بهروش حوضچه ای (Ponding) اندازه گیری شد. مقایسه میزان تراوش حاصل از پوشش بتنی حاوی ۲۰% نانو ذرات RHA با تراوش پوشش های بدون خاکستر پوسته شلتوک نشانمی دهد که میزان نشت به میزان حدود ۵۰% کاهش یافته است.