سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهران کدخدایان – دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده مهندسی گروه مهندسی مکانیک
محمداسماعیل گلمکانی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

در این مقاله به منظور بررسی تأثیر ناهمسانگردی صفحه ای ورقه های فلزی بر روی پ دیده برگشت پذیری به شبیه سازی فرایند کشش عمیق بر روی سه آلیاژ از آلومینیوم و فولاد با ضخامتهای مختلف و در سه راستای ۰، ۴۵۰ و ۹۰ درجه برش آنها نسبت به جهت نورد پرداخت ه میشود. همچنین با ساخت یک قالب خمشی‐کششیU شکل این فرآیند بصورت آزمایشگاهی نیز مطالعه می گردد. دراین میان تأثیر عواملی همچون ضخامت، جنس و جهت برش ورق نسبت به جهت نورد نیز بررسی میشود. مقایسه انجام شده بین نتایج بدست آمده از شبیه سازی با نتایج کار آزمایشگاهی نشان دهنده تطابق خوب این دو روش در تجزیه وتحلیل این فرایند می باشد . مطالعات صورت گرفته حاکی از رابطه معکوس بین میزان برگشت پذیری و ضخامت ورق و رابطه مستقیم آن با میزان غیر همسانگردی صفحهای ورقههای فلزی و نسبت تنش تسلیم به مدول الاستیسیته میباشد. همچنین نتایج نشان دهنده تأثیر ناچیز جهت برش ورق نسبت به جهت نورد بر روی برگشت پذیری است.