سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عبدالرسول کارگر – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد دانشکده دامپزشکی
محمد ساسان پور – دانشجوی رشته دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

چکیده:

غده تیروئید یکی از مهمترین غدد درون ریز بدن است . که فعالیت ان سا یر غدد و ارگان ها ی بدن را تحت تاثیر قرار می دهد . از طرف د یگر این غده می تواند تحت تاپیر غدد د یگر بدن مانند پانکراس قرار گیرد . از جمله مطالعات انجام شده روی پانکراس د یده شده که افراد د یابتیک که غده پانکراس در ترشح انسولین ناکارامد شده و یا کاهش فعالیت پیدا کرده است . به دنبال کاهش فعالیت غده پانکراس . ان این افراد دچار کم کاری غده تیروئید نیز می شوند ( هیپو تیروئیدیسم ) . ولی ا ینکه ایا کم کاری غده تیروئید تاثیری بر روی فعالیت غده پانکراس در ترشح هورمون های این غده دارد . موضوع این تحقیق است . که سعی شده تاثیر هورمون ها ی غده تیروئید را به عنوان یک متغیر روی ترشح هورمون های پانکراس از جمله Insulin,Pro insulin, C-Peptide در زمان تولد مورد ارزیابی قرار گیرد . به همین منظور بر روی نوزادان سگ ها ی نژاد ا یرانی با تجوبز داروی پروپیل تیو اوراسیل ( متی مازول ) و ایجاد هیپو تیروئیدیسم روی این نوزادان و سپس نمونه گیری و اندازه گیری هورمون های . ,TSH, Insulin,Pro insulin, C-Peptide 3 , T 4 T به روش RIA و میزان گلوکز خون به روش انزیمی . تغییرات ایجاد شده در گروه های تست و کنترل مورد مورد ارز یابی قرار گرفت . نتایج بدست امده حاکی از ان است که به دنبال هیپو تیروئیدی در نوزادان سگ ها میزان انسولین افزایش و میزان ro insulin,C-Peptid P تغییرات معنی داری را نشان ندادند