سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مجید صفرآبادی – کارشناس ارشد – مرکز تحقیقات مخابرات ایران
حمید امامی – کارشناس ارشد – سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

چکیده:

جرم موثر مودال، یک خصوصیت دینامیک سازه و وابسته به فرکانس طبیعی، شکل مودها، جرمهای عام و بردارهای ویژه است . جرم موثر مودال کمیتی است که میزان اهمیت یک مود ارتعاشی را هنگامی که سازه ماهواره تحت تاثیر شتابهای منتقله از طریق صفحه پایه قرار می گیرد، نشان می دهد . جرم موثر بالا نشان دهنده عکس العمل بالا به ازای فرکانس متناظر با مود ارتعاشی مربوطه در صفحه پایه است . همچنین بارهای دینامیک اعمالی تحت تاثیر نحوه توزیع مودهای ارتعاشی در محدوده فرکانسی است . جمع اثر مودهای مختلف باعث ایجاد نیروی عکس العمل قابل ملاحظه ای ر سازه می گردد . در این تحقیق اثر قابهای تقویت کننده دربهای دسترسی محلی صفحات جانبی سازه یک ماهواره مکعبی مورد بررسی قرار گرفته و نشان داده شده است که خصوصیات سطح مقطع قاب تاثیر مهمی در تجمیع و یا پراکندگی مودهای محلی صفحات و صلبیت سازه در جهت عمود بر این صفحات یعنی راستای پرتاب و لذا بارهای روش تحلیلی خواهد داشت