سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس ملی خرما، چالشها و پتانسیلهای تولید و صادرات خرما در ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

هاجر اثنی عشری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه زابل
دکتر علیرضا کرباسی – استادیار دانشگاه زابل

چکیده:

نرخ واقعی ارز، تعیین کننده وضعیت اقتصادی هر کشور در دو صحنه داخلی و رقابت بین‌المللی خواهد شد و اختلال در نرخ واقعی ارز، منجر به بدترشدن توان رقابت کشور می‌شود. هدف اصلی ما در این مطالعه اثر کوتاه‌مدت و بلندمدت نرخ ارز بر قیمت صادراتی خرما در استان کرمان است. در این مقاله از الگوی خود توضیح با وقفه‌های گسترده (ARDL) برای اینکه بتوان رابطه بین قیمت صادراتی خرما و سایر متغیرها مورد مطالعه قرار داد استفاده شد. داده‌های مورد نیاز از طریق سازمان برنامه‌ریزی و بودجه و نیز جهاد کشاورزی استان کرمان برای دوره ۱۳۶۰-۱۳۸۴ جمع‌آوری گردید. که نتایج حاصله تاثیر نرخ ارز را به عنوان مهمترین عامل موثر بر قیمت صادراتی خرما نشان می‌دهد.