سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مهرنوش اسکندری تربقان – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
مسعود اسکندری تربقان – عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان
علیرضا آستارایی – استادیار و عضوهیأت علمی گروه خاکشناسی دانشگاه فردوسی مشهد
ریحانه ایوانی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی دانشکده کشاورزی کرج

چکیده:

کلرید ها همراه سولفات ها مهمترین اجزای خاکهای شور به حساب می آیند که حلالیت وسیع آنها کیفیت منابع آبی را تهدید نموده و نامطلوب می سازد. شوری فعالیت عناصر کم مصرف نظیرCu و Mn ،Zn ،Feرا کاهش داده و گیاهان را دچار کمبود می نماید ( ۱). مطالعات متعدد ( ۳)نشان داده کاربرد کمپوست علاوه بر بهبود برخی خصوصیات فیزیکی و بیولوژیکی خاک می تواند به عنوان منبعی ارزشمند از Mg و Ca ، S ، Pو برخی عناصر میکرو از جمله K برای گیاهان بوده، علاوه بر آنZn و B را نیز تامین کند. لوبو( ۶) نشان داد حداکثر عملکرد گیاه جو در تیمارهای دریافت کنندة کمپوست همراهK و P ،N به صورت کود شیمیایی مشاهده گردید . اثرات مثبت مصرف کمپوست بر گیاهان در شرایطشور بسیار گزارش شده است ولی به تاثیر نسبت های آنیونی کلر به سولفات بر عملکرد گیاه به همراه مصرف کود آلی (کمپوست) کمتر توجه شده است که این مطالعه به آن پرداخته است.