سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
صبا پیرو – دانشجو دکتری مهندسی جنگل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
اکبر نجفی – دانشیار گروه جنگلداری، دانشگاه تربیت مدرس.

چکیده:
هدف از انجام این تحقیق بررسی میزان و نحوه تاثیر میزان حضور صخره و سنگ خاک بر عرض عملیات خاکی و زاویه و طول دیواره های خاکبرداری و خاکریزی در جاده های جنگلی میباشد. به این منظور، ۱۹۶ پروفیل در جاده های جنگلهای سوردار- واتاشان بررسی گردید. در محل هر پروفیل به کمک توسط دستگاه شیب سنج سونتو، زاویه دیواره های خاکبرداری و خاکریزی بر حسب درجه اندازه گیری شد. همچنین با استفاده از متر لیزری، عرض عملیات خاکی و نیز طول دیواره های خاکبرداری و خاکریزی بر حسب متر مورد اندازه گیری قرار گرفت. در پروفیلهای مورد بررسی نسبت سنگی تعیین و در ۳ طبقه نرم، متوسط و سخت قرار گرفت. بعد از بررسی نرمال بودن و همگنی داده ها، تاثیر نسبت سنگی بر روی طول و زاویه دیواره های خاکبرداری و خاکریزی و نیز عرض عملیات خاکی با استفاده از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه و گروه بندی دانکن مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. نتایج این بررسی نشان داد میانگین عرض عملیات خاکی، طول دیواره خاکبرداری، زاویه دیواره خاکبرداری و زاویه دیواره خاکریزی در طبقات مختلف نسبت سنگی اختلاف معنیداری دارند. میانگین طول دیواره خاکریزی در طبقات مختلف نسبت سنگی اختلاف معنیداری نداشت