سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شقایق عطار – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی
حسین افضلی مهر – عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

با کاهش منآبع آب قآبل حصول و گسترش زندگی شهری بهره برداری بهینه از منآبع آب رودخانه های کوهستانی بیشتر ازگذشته ضرورت می یآبد. شرایط اندازه گیری در این نوع رودخانه ها به دلیل عمق نسبی کم، شیب تند و آشفتگی زیاد جریان بسیار دشوار و در برخی مواقع با خطرات جانی و تجهیزاتی همراه می باشد. در این راستا، هدف این مطالعه اندازه گیری، محاسبه و تحلیل تاثیر ضریب بی بعد دارسی – ویسباخ بر مشخصات مهم هیدرولیکی نظیر نسبت ظرافت (w/ h)(Aspect Ratio) ، دبی (Q) ، شیب بستر (S0)، پارامتر شیلدز(t) تحت شرایط کنترل شده می باشد. به این منظور با استفاده از ذرات شن با قطر d50=2.54 سانتیمتر، اندازه گیری شانزده عمق جریان و نیم رخ های سرعت در منطقه جریان کاملاً توسعه یافتۀ یک فلوم آزمایشگاهی اقدام به برآورد ضریب دارسی – ویسباخ و پارامترهای هیدرولیکی موثر در آن گردید.