سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمد لغوی – دانشیار دانشگاه شیراز
حسین عزیزی علی آبادی – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد مکانیک ماشینهای کشاورزی

چکیده:

این آزمون با سه تیغه با پهنای ۲/۵ ، ۵و ۷/۵ سانتی متر با زاویه حمله ۳۰ درجه و با سه نسبت عمق کار به پهنا d/w شامل نسبت های ۲، ۳، ۴و۵ و درسه تکرار انجام شد دراین تحقیق از آزمایش فاکتوریل ۴×۳ در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی استفاده شد نیروی کشش جهت حرکت تیغه با استفاده از یک لودسل ثبات اندازه گیری شد و مساحت سطح مقطع خاک برهم خورده توسط پروفیل متر و نرم افزار های curve Expert و matlab5.6 اندازه گیری شد بازده نرم سازی خاک نیز از تقسیم مساحت سطح مقطع خاک برهمخورده برنیروی کشش محاسبه گردید نتایج نشان میدهد که نسبت عمق کار به پهنای تیغه d/w به احتمال ۹۹% برنیروی کشش موثر است بالاترین نیروی مقاومت کششی برای همه تیغه ها در نسبت d/w برابر ۵ واقع گردید. برهمکنش پهنای تیغه و نسبت d/w نیز به احتمال ۹۹% در تغییرات نیروی مقاومت کششی معنی دار است. میانگین نیروی مقاومت کششی در نشسبت های d/w مشابه با افزایش پهنای تیغه افزایش می یابد.