سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
احمدعلی یزدان پناه – عضو هیأت علمى گروه پژوهش های آماری و فناوری اطلاعات، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
حامد گنجی زاده مرادلو – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبایی ره
مجید طاغونی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبایی ره

چکیده:
استفاده از فناوری اطلاعاتی چنانچه سبب تغییر شیوه رقابت شرکت شود؛ یک حرکت استراتژیک یا راهبردی به شمار می رود. دراین نوشتار، با اشاره به تعاریف، انواع و تأثیرات فناوری اطلاعات، به پاره ای از مهمترین آثار سازمانی آنها مثل؛ بهبود هماهنگی، جدا کردنکار از مکان، افزایش قابلیت انعطاف در سازمان ها، تمرکز و عدم تمرکز و افزایش کارکنان متخصص اشاره شده است . در بخش دیگر، پارادایمهای این سیستم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و به مواردی مانند؛ نوآوری حاصل از فناوری اطلاعات، ساختار سازمانی، کاربردهای استراتژیک فناوری اطلاعات اشاره می شود. همچنین در ادامه، به اهمیت فن اوری اطلاعات در سازمان ها و دو دیدگاه عمده به فن آوری اطلاعات اشاره و در پایان، دوره تکاملی کاربرد فن آوری اطلاعاتی در سازمان تشریح شده است .