سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ابوالفضل ناصری – استادیار پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی
محمدرضا نیشابوری – استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
فرزاد پورعباس – کارشناس ارشد سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی

چکیده:

فرآیند نفوذ در طرّاحی، ارزیابی ومدیریت آبیاری جویچه ای، نقش اساسی دارد. مقادیرنفوذ به سابقه قبل ی مرطوب شدن ومیزان رطوبت اولیه خاک بستگ ی دارد ، و لی تاکنون، نقش وتا ثیر این متغ یر ها در معادلات تجر بی نفوذآب از جویچه های آبیاری دخالت نشده است،بنابراین ، پژوهش حاضربا هدف بررسی تاثیر نوبت آبیاری بر تغییرات سرعت نفوذ پایه ونفوذ تجمعی و بررسی جهت تغ ییرات نفوذ تجمع ی از جو یچه آ بیاری در اثر تغ ییر در زمان ، نوبت آبیاری و مقدار رطوبت او لیه خاک وتنظ یم یک الگو ی مناسب رگرس یونی بر ای بیان نفوذ تجمع ی از جو یچه به صورت تابع ی از متغیر های یادشده انجام شده است.آزمایش ها در ایستگاه تحقیقات کشاورزی دانشگاه تبریزدربهارو تابستان سال ۱۳۸۱ انجام شده است آزمایش نفوذ پذیری با جریان پیوسته و با روش جویچه های مسدود شده در پنج نوبت آبیاری او ل،دوّم ،سو م،چهارم وپنجم با فاصله دقیقا ? هفت روز ودر سه تکرار انجام شده است یافته ها ی پژوهش حاضر به قرار ز یر است : با حذف اثر مقدار رطوبت او لیه خاک ،با افزایش زمان ونوبت آ بی اری، مقدار نفوذ تجمع ی افزایش یافت. برای بیان تغییرات سرعت نفوذ پایه به صورت تابعی از نوبت آبیاری از تحلیل رگرسیون استفاده شد . برای بررسی تغییر پذیری سرعت نفوذ پایه در نوبت های آبیاری ، از شاخص ضریب تغییرات استفاده شد