سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سعیدرضا الله کرم – استادیار، دانشکده فنی دانشگاه تهران
محمود پارسا – دانشجوی کارشناسی ارشد ، دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

مشکل خوردگی آندهای غیر محلول ساخته شده از الیاژ سرب – قلع – کلسیم در فرایند الکترووینینگ مس، یکی ازمشکلات اصلی ومنبع مهم ایجاد آلودگی در محصول رسوب مس کاتدی بهشمار می رود. در این مقاله نقش دانسیته جریان اعمالی به الکترودها نسبت به نرخ خوردگی صفحات سربی به صورت درصدکاهش وزن این صفحات بر حسب پتانسیل آندی الکترود سربی، نشان داده شده است. هم چنین خواص مکانیکی و استحکام تسلیم صفحات اندی در دو حالت ریخته گری و نورد شده با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفته است . درادامه تاثیر نورد روی تغییر و بهبود ساختار ، کاهش عیوب شبکه و نهایت رفتار خوردگی و افزایش طول عمر آندها مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. نتایج بدست امده نشان می دهد در شرایطی اعمال دانسیته جریان، نرخ خوردگی صفحات آندی را کاهش می دهد که فیلم محافظ اکسید سرب (pbO2) IV روی سطح الکترود تشکیل شده و پایدار بماند. در غیر اینصورت اعمال پتانسیل آندی فرایند خوردگی الکترود سرب را تشدید می کند.
هم چنین نورد کردن صفحات ریخته گری شده، نقش مهمی در افزایش خواص مکانیکی، مقاومت در برابر خزش و بهبود میکرو ساختار الکترودها در جهت کاهش نرخ خوردگی و افزایش طول عمرآنها ایفا می کند.