تاثیر نوسازی بافت فرسوده بر کیفیت زندگی شهری و کیفیت محیط زندگی با هدف اصلاح و تکامل مفهوم توسعه از توسعه صـرف کمی و اقتصادی به توسعه پایدار شهری مطرح و مورد توجه قرار گرفته است. بافت فرسوده در مراحل زمانی طولانی شکل گرفتـه و تکوین یافته و امروزه در محاصره تکنو لوژی عصر حاضر و توسعه شهری جدید قرار گرفته ، اگر چه این بافت در گذشته به مقتضای زما ن دارای عملکردهای منطقی و سلسله مراتبی بوده ولی امروزه از لحظ ساختاری و عملکردی دچار کمبود هایی است و آن گونه که باید شاید دیگر جوابگویی نیاز ساکنین نیست زندگی در چنـین مکـان هـایی بـا افسـردگی، اغتشـاش و هـرج و مـرج و فقـدان مشارکت اجتماعی همراه است در یک کلام زندگی سالم شهری جریان ندارد. در واقع مراد از فرسود گی همان ناکارآمدی و کـاهش کارایی بافت نسبت به میانگین بافت های شهری مکان مورد بررسی است.

بافت شهری

بافت شهر کمیتی پویا و در حال تغییرات است که نشانگر وضع کالبدی هر شهر و چگونگی شکل گیـری آن در طـول زمـان اسـت. بافت هر شهر دانه بندی فضای کالبدی شهر یعنی فضاهای شهری، خالی و پر و تعداد آنها نسبت به یکدیگر، شبکه ارتباطات، نحـوه دسترسی ها و خصوصیات راه ها و کوچه ها را نشان می دهد.

 بافت فرسوده

بافت فرسوده در مراحل زمانی طولانی شکل گرفته و تکوین یافته و امروزه در محاصره تکنـو لـوژی عصـر حاضـر و توسـعه شـهری جدید قرار گرفته (جهان شاهی .(۲۲:۱۳۸۲ اگر چه این بافت در گذشته به مقتضـای زمـا ن دارای عملکردهـای منطقـی و سلسـله مراتبی بوده ولی امروزه از لحظ ساختاری و عملکردی دچار کمبود هایی است و آن گونه که بایـد شـاید دیگـر جوابگـویی نیـاز ساکنین نیست زندگی در چنین مکان هایی با افسردگی، اغتشاش و هرج و مرج و فقدان مشارکت اجتمـاعی همـراه اسـت در یـک کلام زندگی سالم شهری جریان ندارد(حناچی .(۱۵۰:۱۳۷۶

نوسازی

زمانی انجام می گیردکه فضای شهری، مجموعه بنا از کارکردی مناسب و معاصر بوده ولی فرسودگی نسبی کالبـدی فضـایی سـبب کاهش بازدهی و کارایی آن شده (مهندسین مشاور شاران (۳۱:۱۳۸۵ و اقدامات زیر را در بر می گیرد :

الف-تجدید حیات: مجموعه اقداماتی که برای باز گرداندن حیات مجدد به بنا یا مجموعه یا فضای شهری صورت می گیرد. ب-انطباق و معاصر کردن: سلسله اقداماتی که با ایجاد شرایط مناسب در سازمان فضایی و کالبدی سازش میان کالبد و فضای کهن با نیاز های امروزین را سبب می شود.