سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی حبوبات

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

ابوالفضل هدایتی پور – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی
محمد هاشم رحمتی – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات فنی ومهندسی کشاورزی

چکیده:

به منظور ارزیابی دو نوع شیار بازکن بیلچه ای و کفشکی مورد استفاده در کارنده های لوبیا, ازمایشی بصورت فاکتوریل با فاکتورنوع شیار بازکن (نوع بیلچه ای و کفشکی) و فاکتور روش کشت ( هیرم کاری و خشکه کاری ) در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در ۳ تکرار در ایستگاه تحقیقات خمین انجام شد.نوع رقم مورد استفاده چیتی محلی خمین در نظر گرفته شد..نتایج نشان داد اختلافات مشاهده شده بین صفاتضریب یکنواختی عمق کشتدر هر دو روش خشکه کاری وهیرم کاری در سطح اماری ۵%معنی دار می باشد.بیشترین ضریب یکنواختی با استفاده از شیار بازکن نوع بیلچه ای حاصل گردید.همچنین اختلافات مشاهده شده در ارتباط با صفت درصد جوانه زنیدر روش هیرم کاری در سطح اماری ۵ % معنی دار بوده وبیشترین مقدار ان مربوط به شیار باز کن نوع بیلچه ای می باشد.با این حال در روش خشکه کاری اختلافمعنی داری بین مقادیر این صفت مشاهده نگردید.بالا ترین عملکرد در روش هیرم کاری با بکارگیری شیار بازکن نوع بیلچه ای حاصل گردید.