سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

کامران میرزاشاهی – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات خاک و آب
حامد رضایی – استاد دانشگاه و سرپرست موسسه تحقیقات خاک و آب
شهرام کیانی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات صفی آباد دانشجوی دکتری خاکشناسی دانشگاه تر

چکیده:

کلزا به عنوان یکی از دانه های روغنی با بیش از ۴۰ درصد روغن در بذر در سالهای اخیر در دنیا و ایران مورد توجه قرار گرفته است. افزایش عملکرد در واحد سطح مهم ترین راه افزایش عملکرد است.دراین میان تغذیه و حاصلخیزی خاک نقش بسزایی دارد (۲). پتاسیم به عنوان یکی از عناصر ضروری موردنیاز گیاه در تولید کلزانقش اساسی دارد. میرزاشاهی و همکاران (۳) با انجام آزمایشی در منطقه دزفول با مصرف سولفات وکلرور پتاسییم در خاکی که پتاسیم قابل استفاده آن ۶۰ و ۱۲۱ میلی گرم در هکتار بود، افزایش عملکرد کلزا را گزارش نمودند. ولی بین منابع مورد استفاده اختلافی مشاهده نگردید. در هندوستان در شرایط ابی ۴۰-۰ ودر شرایط دیم ۳۰-۰ کیلوگرم در هکتار K2O مصرف می گردد (۴). گرانت و بیلی (۴)حد بحرانی پتاسیم برای حصول حداکثر عملکرد را حدود ۲۰۰ میلی گرم در کیلوگرم گزارش کردند. علاوه بر پتاسیم، دانه های روغنی به عناصر ریزمغذی بخصوص روی و آهن بهعلت ماهیت آهکی خاک های ایران شایع می باشد (۱). بنابراین، باید این عناصر هم به کودهای نیتروژن، فسفر و پتاسیم اضافهگردد تا کارآیی بالا از کاربرد کودهای شیمیایی بدست آید. این تحقیق به منظور بررسی اثرات کودهای پتاسیمی و نیز عناصر کم مصرف اجرا گردید.