سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زهرا شریفی – دانشجوی کراشناسی ارشد گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی م
علیرضا آستارایی – کارشناسی و عضو هیات علمی گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوس
امیر فتوت – عضو هیات علمی گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

به منظور بررسی اثرنوع و مقدار کود پتاسیم در مقادیر مختلف کود نیتروژن بر خصوصیات خاک و عملکرد چغندرقند در شرایط شور، آزمایشی در یکی از مزارع چغندر قند قوچان، باخاک لوم رسی و شوری خاک ۳ دسیزیمنس بر متر، در سال ۱۳۸۵ اجرا شد . در این آزمایش از کودهای سولفات پتاسیم SK و کلرید پتاسیمCK با دو سطح پتاسیم ۵۰) و ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار ) و دو سطح کود نیتروژن ۸۰) و ۱۲۰ کیلوگرم ) ) N در هکتار ) از کود اوره و شوری آب آبیاری ۵/۵ دسی زیمنس بر متر استفاده شد . این طرح بصورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار بر روی گیاه چغندر قند ( رقم لاتیتیا ) در کرت هایی به مساحت ۴ متر مربع اجرا گردید . تجزیه تحلیل آماری طرح با استفاده از نرم افزار Mstatc و مقایسه میانگین تیمارها با استفاده ازآزمون دانکن درسطح اطمینان ۵ درصد انجام شد . نتایج حاصل از آزمایش نشان داد که نوع و مقدار کود پتاسیم بر عملکرد ریشه و اندام هوایی چغندر قند، پتاسیم محلول و تبادلی و فسفر خاک تاثیر معنی داری داشت . سطوح مختلف کود نیتروژن نیز اثر معنی داری برعملکرد اندام هوایی چغندرقند، پتاسیم محلول و تبادلی، فسفر و نیتروژن خاک داشت . حداکثر و حداقل عملکرد ریشه بترتیب از تیمارهای SK100N120 و CK100N120 با ۳۷/۵ و ۲۳/۵ درصد افزایش نسبت به شاهد بدست آمد . حداکثر عملکرد اندام هوایی در تیمار SK100N50 و حداقل آن در تیمار CK100N120بترتیب با ۱/۸۳و ۲۹/۵درصد افزایش نسبت به شاهد مشاهده شد که تفاوت ها به لحاظ آماری معنیدار شدند . تیمارهای SK100N80 و CK100N120 بترتیب دارای بیشترین و کمترین مقدار پتاسیم محلول و تبادلی در خاک بودند . فسفر خاک در تیمارهای حاوی کود کلرید پتاسیم در مقایسه با سولفات پتاسیم بیشتر بود . . همچنین نیتروژن کل و قابل دسترس خاک در تیمارهای حاوی نیتروزن ۱۲۰ کیلوگرم بر هکتار بیشتر بود که این تفاوتها در بین تیمارها وهمچنین نسبت به شاهد از لحاظ آماری معنی دار بودند .