سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی رضا آستارایی – عضو هیئت علمی گروه خاک شناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
زهرا شریفی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک شناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

به منظور بررسی اثر نوع و مقدار کود پتاسیم در مقادیر مختلف کود نیتروژن بر خصوصیات خاک و عملکرد چغندرقند در شرایط شور، آزمایشی در یکی از مزارع چغندر قند قوچان، باخاک لوم رسی و شوری خاک ۳ دسی زیمنس بر متر، در سال۱۳۸۵ اجرا شد . در این آزمایش از کودهای سولفات پتاسیم SK و کلرید پتاسیمCK با دو سطح پتاسیم ۵۰) و ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار ) و دو سطح کود نیتروژن ۸۰) و ۱۲۰ کیلوگرم ) ) N در هکتار ) از کود اوره و شوری آب آبیاری ۵/۵ دسی زیمنس بر متر استفاده شد . این طرح به صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار بر روی گیاه چغندرقند ( رقم لاتیتیا ) در کرت هایی به مساحت ۴ متر مربع اجرا گردید . تجزیه تحلیل آماری طرح با استفاده از نرم افزار Mstatc و مقایسه میانگین تیمارها با استفاده ازآزمون دانکن درسطح اطمینان ۵ درصد انجام شد . نتایج حاصل از آزمایش نشان داد که نوع و مقدار کود پتاسیم بر عملکرد ریشه و اندام هوایی چغندرقند، پتاسیم محلول و تبادلی و فسفر خاک تأثیر معنی داری داشت . سطوح مختلف کود نیتروژن نیز اثر معنی داری برعملکرد اندام هوایی چغندرقند، پتاسیم محلول و تبادلی، فسفر و نیتروژن خاک داشت . حداکثر و حداقل عملکرد ریشه به ترتیب از تیمارهای SK100N120 و CK100N120 با ۳۷/۵ و ۲۳/۵ درصد افزایش نسبت به شاهد به دست آمد . حداکثر عملکرد اندام هوایی در تیمار SK100N50 و حداقل آن در تیمار CK100N120 به ترتیب با ۲۹/۵ و ۱/۸۳ درصد افزایش نسبت به شاهد مشاهده شد که تفاوت ها به لحاظ آماری معنی دار شدند . تیمارهای به ترتیب دارای بیش ترین و کم ترین مقدار پتاسیم محلول و تبادلی در خاک بودند . CK100N120و SK100N80 فسفر خاک در تیمارهای حاوی کود کلرید پتاسیم در مقایسه با سولفات پتاسیم بیش تر بود . . هم چنین نیتروژن کل و قابل دسترس خاک در تیمارهای حاوی نیتروزن ۱۲۰ کیلوگرم بر هکتار بیش تر بود که این تفاوت ها در بین تیمارها و هم چنین نسبت به شاهد از لحاظ آماری معنی دار بودند .