سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمود نادری – دانشکده فنی و مهندسی ، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره ) قزوین
حمید شفیع پور – دانشکده فنی و مهندسی ، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره ) قزوین

چکیده:

دوام وپایایی ازمسائلی است که همواره فکردست اندرکاران صنعت بتن رابه خودمعطوف داشته است لذابیشتراستانداردهابرای عملکردبهترسازه های بتنی درمناطق دارای عوامل خورنده و آسیب رسان به بکارگیری سیمانهایی ازقبیل پوزولانی ضدسولفات و … درساخت بتن اکتفامینمایند.ازآنجاکه مقاومت سطحی بتن بدلیل تماسش با عوامل آسیب رسان به ازاهمیت بسیارزیادی برخورداراست .دراین مقاله تاثیرنوع سیمان مصرفی دربتن برمقاومت سطحی بتن حاصله پرداخته شده است بهمین منظوربایدازروشی استفاده می گردیدکه قادربه تعیین مقاومت سطحی بتن باشد چون سطح یک قطعه بتنی بدلیل تاثیرپذیری ازمیزان فشردگی تماس باغالب تماس با روغنهای قالب اکثرا از مشتقات نفتی آسیب رسان و تفاوتهای فاحشی با مقاومت بین قسمتهای داخلی قطعه بتنی باش لذاروش نسبتا جدید انتقال اصطکاک بدلیل اندازه گیری مستقیم مقاومت های محدوده سطحی بتن انتخاب و با انجام آن تاثیرنوع سیمان برمقاومت سطحی بتن مورد ارزیابی قرارگرفته و دراین مقاله ارائه گردیده است .