سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب ایران)

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نعمت اله محمودی – دانشجوی دکتری شیلات دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشکده تربیت م
عبدالحمید عابدیان – دانشیار گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مد
مهدی سلطانی – استاد گروه بهداشت و بیماریهای آبزیان دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

چکیده:

تاثیر نوکلئوتید جیره در ۵ سطح غذایی صفر، ۰٫۱۵، ۰٫۲۵، ۰٫۳۵ و ۰٫۵ درصد بر ترکیب اسیدهای چرب عضله بچه ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius) با وزن متوسط ۰٫۰۰۱ ± ۱۲٫۲۶ گرم بعد از ۸ هفته تغذیه بررسی شد. آزمایش درون مخازن ۳۰۰ لیتری با تراکم ذخیره سازی ۳۵ عدد ماهی انجام شد. نتایج نشان داد که آنالیز شیمیایی ترکیبات و ترکیب اسید های چرب عضله در تیمار ۰٫۲۵ درصد وضعیت مناسبتری مشاهده شد. میزان اسید های چرب غیر اشباع با بیش از یک پیوند دوگانه (PUFA) وn6 ، n3 و EPA+DHA درعضله ماهیان تغذیه شده با نوکلئوتید جیره در تیمار ۰٫۲۵
در مقایسه با گروه کنترل افزایش معناداری مشاهده شد(P<0.05) اختلاف معناداری در نسبت n6/n3 و مقدار اسیدهای چرب اشباع (SFA) در بین تیمارها مشاهده نشد (P<0.05) نتایج این آزمایش نشان داد که نوکلئوتید جیره اثرات مثبت معنا داری بر ترکیب شیمیایی عضله بچه ماهی آزاد دریای خزر دارد و مطلوبترین سطح تغذیه ای نوکلئوتید جیره مقدار ۰٫۲۵ درصد در محدوده وزنی و شرایط ذکرشده پیشنهاد می گردد.