سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب ایران)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نعمت اله محمودی – دانشجوی دکتری شیلات دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشکده تربیت م
حسام عبدی – دانش آموخته شیلات دانشکده منابع طبیعی صومعه سراء دانشگاه گیلان
بهرام فلاحتکار – استادیار گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی صومعه سراء دانشگاه گیلان
امین اوجی فرد – دانشجوی دکتری شیلات دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشکده تربیت م

چکیده:

تاثیر نوکلئوتید جیره در سطوح مختلف بر برخی پاسخ های فیزیولوژی بچه ماهی کپور معمولی ( Cyprinus carpios) با وزن متوسط۰٫۲ ± ۷/۵۴ گرم به مدت ۸ هفته مورد مطالعه قرار گرفت. آزمایش درون مخازن ۳۰۰ لیتری با تراکم ذخیرهسازی ۲۰ عدد ماهی انجام شد. نوکلئوتید جیره در ۵ سطح صفر،۰٫۱، ۰٫۲، ۰٫۳، ۰٫۴ درصد به جیره غذایی اضافه گردید. غذادهی بین ۴-۷% وزن توده زنده طی دوره پرورش و ۵ بار در روز انجام شد. بعد از ۸ هفته، پارامترهای بیوشیمیایی خون شامل گلوکز, تری گلیسرید، پروتئین کل و آلبومین در ماهیان تغذیه شده با نوکلئوتید جیره در مقایسه با گروه کنترل اختلاف معنا داری را نشان دادند (P<0.05) در حالیکه از نظر مقدار کلسترول اختلاف معناداری مشاهده نشد (P<0.05). حداکثر بهبود پارامترهای بیوشمیایی خون در سطح ۰٫۲ درصد نوکلئوتید جیره مشاهده شد. در پارامترهای هماتولوژی مقدار هموگلوبین و هماتوکریت در ماهیان تغذیه شده با نوکلئوتید جیره افزایش معناداری را نشان دادند (P<0.05). اما اختلاف معناداری در تعداد گلبول سفید و میانگین درصد هموگلوبین در یک گلبول قرمز بین تیمارها مشاهده نشد (P<0.05). اختلاف معناداری در میزان وزن نهایی به دست آمده بین تیمارها مشاهده نشد (P<0.05). نتایج این آزمایش نشان داد که نوکلئوتید جیره اثرات مثبت معنا داری در پاسخ های فیزیولوژیک بچه ماهی کپور معمولی دارد.