سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب ایران)

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زهرا ایزدی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه بوعلی سینا
گودرز احمدوند – استادیار گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا
محمود اثنی عشری – دانشیار گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا
خسرو پیری – استاد یار گروه بیوتکنولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا

چکیده:

نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) یکی از گیاهان بسیار مهم میباشد که در صنایع دارویی، غذایی،بهداشتی و آرایشی موارد استفاده فراوان دارد. به منظور بررسی اثر مقادیر مختلف نیتروژن بر شاخصهای رشد و مقدار اسانس در برگ و کل بوته گیاه نعناع فلفلی آزمایشی به صورت بلوکهای کامل تصادفی طی چین اول و در چهار تکرار اجرا گردید. این مطالعه در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا از اواخر اردیبهشت تا اوایل مهر ماه سال ۱۳۸۷ انجام شد. نیتروژن در چهار سطح(۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰ کیلوگرم درهکتار) مورد مطالعه قرار گرفت و برخی شاخصهای رشد از جمله تولید ماده خشک، شاخص سطح برگ و رشد نسبی و نیز میزان اسانس در برگ و کل بوته مورد ارزیابی واقع شدند. نتایج نشان داد که حداکثر تجمع ماده ماده خشک، شاخص سطح برگ و رشد نسبی در این گیاه در تیمار ۲۰۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار به دست آمد. همچنین تیمار نیتروژن تاثیر معنی داری (۰٫۱ > p) بر درصد اسانس در برگ و کل بوته داشت، به طوری که با کاربرد ۲۰۰ کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار بالاترین درصد اسانس در برگ و کل بوته به ترتیب با میانگین های ۲٫۲۸۳ و ۲٫۰۷۶ درصد به دست آمد.